Aydınlatma Metni | Legbis

Aydınlatma Metni

Bu web sitesi üzerinden bir danışma talep etmek bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla  www.legbis.com tarafından işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla  www.legbis.com (“Legbis” veya “Site”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Legbis, kişisel verileri doğrudan veri sahibinden otomatik yöntemlere ek olarak, otomatik olmayan yollarla (fotoğraf ve video cihazları, e-posta, posta, faks, internet sitesi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla) yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplamaktadır. Belirtilen yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • Kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli verilerin işlenebilmesi.

Legbis işleme amacı doğrultusunda veri sahibinin gerekli olmayan özel nitelikli kişisel verileri sunması halinde, söz konusu özel nitelikli kişisel verileri imha edecektir.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi;
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar;
 • Finans Bilgileri
 • Pazarlama Verileri

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Legbis, veri sahibinin kişisel verilerini Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve mal ve hizmet satışı/sunuşu süreçlerinin yürütülmesi ile mal ve hizmet satışı/sunuşu sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenmektedir:

Ticari İlişkinin Kurulması ve İfası

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi; Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi; Mal ve hizmet satışı/sunuşu süreçlerinin yürütülmesi; Mal ve hizmet satışı/sunuşu sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; Site üzerinden sunulan hizmetlerin, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgi ve geri bildirimlerle iyileştirilmesi ve bu hizmetlerin yönetimi; Site’nin kullanıcılarına ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması.

Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi; Çalışanların eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi; Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması; Çalışanların görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi; Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi; Talep ve şikayetlerin takibi; Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini; Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; Site kullanıcılarının taleplerine ve ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verilebilmesi; Bilişim teknolojileri sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi; Site’nin güvenliğinin sağlanması için güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu bağlamda otomatik taramalar gerçekleştirilmesi.

Pazarlama, Reklam ve Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi

Dergi, bülten, broşür, reklam görseli vb. materyallerin oluşturulması; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi; Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; İlgili veri sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe ticari elektronik ileti vasıtasıyla hizmet ve mallar hakkında bilgi sağlanması.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan müşteri kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Legbis yurt içi ve yurt dışı aktarımlarında, güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır.

Veri Güvenliği Tedbirleri

Site Sahibi, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kurul kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır.

Veri Sahibi'nin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişiler olarak, Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme ve yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkının kullanılması sonucunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer verilen taleplerinizi Site’de bulunan Bize Ulaşın sayfasından mesaj atarak veya [email protected] e-posta adresine e-posta atarak iletebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Legbis’e yukarıdaki şekilde iletmeniz durumunda Legbis talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede sonuçlandıracaktır.